Syns- og audiopedagogisk teneste

Syns- og audiopedagogisk teneste gjev hjelp til personar som har syns- eller hørselsproblem.

Tenestene er gratis og det er inga aldersavgrensing.

Syns- og audiopedagogisk teneste har ulike oppgåver.

Dei viktigaste er:

- Utgreia/kartleggja høyrsels- og synsfunksjonar

- Gje fagleg råd og rettleiing til brukarar, føresette, lærarar og anna personale i barnehage og skule, helspersonale og arbeidsgjevarar

- Leggja til rette og vera rådgjevarar ved praktiske og tekniske tiltak for barn, unge og vaksne med særskild trong i heim, skule eller på arbeidsplass

- Vera sakkunnig utgreiar for PPT i saker som gjeld høyrsels- og synsvanskar

- Prøva ut hjelpemiddel, også datateknisk og elektronoptisk utstyr
Gje opplæring til brukarar av elektronoptiske hjelpemiddel (lese-TV)

- Delta i oppbygging av nettverk omkring brukarar og mellom hjelpeinstansane

-Halda kurs for brukarar, føresette, tilsette i barnehage og skule, helsepersonale og andre samarbeidspartar

Betalingssatsar:
Desse tenestene er gratis for brukaren.


Relatert informasjon på andre nettstader finn du nederst på sida.

Kontaktinformasjon:

Synspedagog Synneva Amundsen
Tlf. 56517420
Mob. 90881984
Fax: 56523891
E-post: synamund@online.no
Besøksadresse: Fredheim, Hardangervegen 6
Adresse: Hardangervegen 6, 5700 Voss

Audiopedagog Åshild Einestrand Rene
Tlf. 56517440
Mob. 99165714
Fax. 56523891
E-post: synamund@online.no
Besøksadresse: Fredheim, Hardangervegen 6
Adresse: Hardangervegen 6, 5700 Voss