Klagerett

SAKSHANDSAMING

Reglar for Sakshandsaming i staten og kommunane er regulert av Forvaltningslova.
Oversikta på denne sida gjeld dei viktigaste rettar du har når du har ei sak til handsaming i Granvin herad. Desse rettane gjeld og for all offentleg verksemd med mindre særlova innanfor ein bestemt verksemd seier noko anna.

GRUNNGJEVING AV VEDTAKET

Vedtaket som gjeld di sak skal vera skriftleg grunngjeven. Viss du meinar at vi ikkje har grunngjeve vedtaket vårt kan du krevje ei slik grunngjeving før klagefristen går ut. Ny klagefrist vert då rekna frå den dagen du mottek grunngjevinga.


KLAGETILGANG

Dersom du er ueinig i vedtaket, har du rett til å klaga.

Skriftleg klage skal sendast til Granvin herad ved den eininga som har handsama di sak. Saka vil verta handsama på nytt. Dersom tidligare vedtak vert oppretthalde, vert saka sendt til nærmaste overordna organ til den som først handsama saka.

Du kan få hjelp til å setja opp klagen av ein tenestemann i heradet.

Klagen skal innehalda følgjande opplysningar:

- Kva vedtak du klagar over.
- Når du fekk melding om vedtaket.
- Kva du ønskjar endra i vedtaket.
- Grunnen til at du ønskjer denne endringa.
- Nye opplysningar som kan ha verknad for utfallet.

Dersom ikkje anna er opplyst, er klagefristen 3 veker etter at vedtaket er motteke. Klagen må vera postlagt før fristen går ut. Vi kan sjå bort frå klagen viss du sender inn klagen for seint. Klagar du for seint, må du grunngje kvifor vi bør forlengja klagefristen. Du må huska å datere og underteikna klagen.