HELSE OG OMSORG

Sjukeheimen - Klikk for stort bileteSjukeheimen Svein Ulvund

Tidlegare Helse og sosial, og pleie og omsorg, er frå hausten 2014 ei eining i Granvin herad. 

Eininga har ansvar for desse tenestene :

Sosialtenesta
Barneverntenesta
Lækjartenesta
Helsestasjon og skulehelsetenesta
Miljøretta helsevern
Fysio og ergoterapi
Psykisk helse
Støttekontakt
Syns- og audiopedagogisk teneste
Saker etter Alkohollova
Saker etter Tobakkskadelova
Rehabilitering
Heimebaserte tenester
Institusjon/sjukeheim
Omsorgsbustadar

Frå og med 01.01.2015 har Granvin herad inngått eit samarbeid med Hardanger barnevern

Under og i menyen til venstre finn du meir utfyllande informasjon om dei enkelte tilboda, aktuelt lovverk, prisar, søknadsprosess og kontaktinformasjon.  

Telefonnummer Granvin sjukeheim
Telefonnummer Granvin sjukeheim
Hovudnummer:5652414040403881
Sjukeavdeling 248162240
Sjukeavdeling 348162241
Kjøkken48162251
Heimesjukepleie 140403876
Heimesjukepleie 240403877
PASIENTTELEFON48162248
Magnhild Grønningsæter41471006Helse- og omsorgsleiar
Grete-Kari Ljones40403878Avdelingssjukepleiar
Silje Almeland40403882Ergoterapeut
Frivilligsentralen48162250

 

 

 

 

Sist endra 22.11.2018