Bilete frå Granvin

Espelandsvatnet og Espelandsdalen
Espelandsvatnet og Espelandsdalen

Har du ei sak til handsaming?

Skriv inn namnet ditt her og trykk på Søk.
Kva skjer i Granvin?
Kommunekart for Granvin

Søk

Snarvegar

  • Utskriftsvenleg versjon SkilleTegn
  • Søk SkilleTegn
  • Tips ein venn SkilleTegn
  • Kontakt oss SkilleTegn
  • Legg til favoritter

Kontrast

(KontrastToggle)

Andre

Turistinfo

Turist 4 Informasjon på norskWelcome to GranvinWillkommen zu Granvin
   

Melding om godkjent plan - kommuneplan for Granvin herad - arealdelen 2015-25

Kommunevåpen - Klikk for stort bilete  I møte i Granvin heradsstyre 16.09.15, HS-042/15, vart det gjort følgjande vedtak;

I medhald av plan- og bygningslova § 11-6, vedtek Granvin heradsstyre framlegg til Kommuneplan for Granvin herad - arealdelen 2015-2025 med følgjande tilleggspunkt:

-          Ein held fast på B11, men styrkjar rekkjefølgjekrava slik at det netto vert like mykje dyrka mark
-          Tek ut B12 og legg heile flaten som LNF og som omsynssone landbruk. Landbruk vert då prioritert over natur og fritidsaktivitet på dette område.
-          Endrar B13 til LNF-spreidd bustad med maks 3 bueiningar. Arealet vert avgrensa oppover til gangstien gjennom området.
-          Planen vert vedteken utan byggjegrense mot sjø. Gjeldande, rettleiande, definisjon av funksjonell strandsone vert vidareført. Byggjegrense mot vassdrag vert innarbeida etter NVE si anbefaling. I arbeidet med neste planstrategi skal det vurderast om byggjegrense mot sjø skal vera tema for ei sjølvstendig revidering.
-          Tek ikkje inn Hausneslia som nytt bustadområde, men vedtek å sette i gang ei revidering av arealdelen. Tema for revideringa skal vere næringsareal og bustadareal i LNF-område med andre kvalitetar enn nærleik til sentrum.
-          Granvin herad startar opp arbeid med revidering av kommuneplanen. Omfang av revideringa vert avklara i ny planstrategi for 2015-2019.

detalj_sentrum.png - Klikk for stort bilete Bakgrunn

Revidering av kommuneplan for Granvin herad – arealdelen vart starta opp i 2012. Revideringa var avgrensa til større bustadområde, på min 8 bueiningar. Etter dette var det pause i arbeidet. Framlegg til kommuneplan vart lagt ut på offentleg ettersyn hausten 2014. Framlegget inkluderte ein klar orientering mot utbygging nær sentrum. Eit av desse, Skielva Øvre, er alt realisert.

Nytt om plankart 

Direkte lenke til plankartet her. Heradet har teke i bruk ein ny kartteneste til presentasjon av plankart. Me ønskjer at ein primært nyttar denne tenesten. Det ligg ved plankart på pdf. Desse eignar seg ikkje til utskrift på mindre enn A1. Ta kontakt om du ønskjer plankart på papir.

Sjå gjerne infokskriv om bruk av den nye karttenesten som er lagt ved, eller her.

Eventuelle spørsmål kan rettast til teknisk etat – planavd., Granvin herad, Pb 13, 5733 Granvin eller postmottak@granvin.kommune.no

Publisert av Ebbe D. Meinild. Sist endra 24.09.2015
   

Kontaktinformasjon

Granvin herad
Hardangervegen 2581 Postboks 13
5733 Granvin
E-post : postmottak@granvin.kommune.no
Telefon
: 56 52 40 00

Mobil
: 40 40 38 70
Org.nr.
: 844162502
Kontonr.
: 65010567305
Kommunenr.
: 1234
Opningstid
: Man-tors 0900-1400

Skriftstorleik

Normal skriftstorleik Større skriftstorleik Størst skriftstorleik

Søk i nettside

Portal for tilsette ved Granvin sjukeheim
Webmail for tilsette

:: I N T R A N E T T ::

checked.png


Aviksskjema


PÅLOGGING FOR TILSETTE

intranett

Gå til ekstern pålogging

Klikk her for intern pålogging
(når du er på kommunenettet)

PÅLOGGING Ressursstyring Web

Gå til ekstern pålogging

Klikk her for intern pålogging
(når du er på kommunenettet)

PPS

https://www.ppsnett.no/pps/prosedyrer/prosedyre?emne=67847

 

Levert av ACOS AS