Bilete frå Granvin

Granvinsfjorden
Granvinsfjorden

Har du ei sak til handsaming?

Skriv inn namnet ditt her og trykk på Søk.
Kva skjer i Granvin?
Kommunekart for Granvin

Søk

Snarvegar

  • Utskriftsvenleg versjon SkilleTegn
  • Søk SkilleTegn
  • Tips ein venn SkilleTegn
  • Kontakt oss SkilleTegn
  • Legg til favoritter

Kontrast

(KontrastToggle)

Andre

Turistinfo

Turist 4 Informasjon på norskWelcome to GranvinWillkommen zu Granvin
   

Sosialtenesta

Sosialtenesta arbeider etter Lov om Sosiale tenester. Føremålet med tenesta er å fremja økonomisk og sosial tryggleik, betra levekåra for vanskelegstilte, og førebyggja sosiale problem.

SOSIALTENESTA KAN HJELPA MED:

- råd og rettleiing som kan hjelpa til å løysa eller førebyggja sosiale problem
- økonomisk sosialhjelp kan ytast til personar som treng det for å koma over eller tilpassa seg ein vanskeleg livssituasjon
- rettleiing og hjelp for å koma bort frå misbruk av alkohol eller andre rusmidlar
- støttekontakt for personar med særlege behov grunna sosiale, fysiske eller psykiske vanskar
- avlasting for personar og familiar som har særleg tyngjande omsorgsarbeid
- rettleiing og hjelp til personar med gjeldsproblem
- praktisk tilrettelegging for dei som ikkje kan ha omsorg for seg sjølv, og som har krav på hjelp
- å finna mellombels bustad til den som ikkje greier det sjølv

Sosialkontoret har også ansvar for andre hjelpeordningar:
- bustadtilskot til etablering eller tilpassing av bustad
- parkeringsløyve for funksjonshemma

Når det gjeld transportordning for funksjonshemma og Husbanken sine ordningar som bustønad, startlån, etableringslån, kan du venda deg til tenestetorget i heradshuset.

Foreldremekling ved separasjon/samlivsbrot, eller ved usemje i samarbeid om borna, får du ved Odda Familievernkontor, tlf 466 19 150.

PRAKTISK INFORMASJON Sosialtenesta i Granvin held til på sosialkontoret i 1. etasje i heradshuset. Du kan kontakt oss på telefon, pr brev eller e-post, eller ved å venda deg til tenestetorget på heradshuset. Dei tilsette har teieplikt. 

Sist endra 22.11.2018
   

Kontaktinformasjon

Ingunn Grevstad
Heradshuset Postboks 13
5733 Granvin
E-post : ingunn.grevstad@granvin.kommun..
Telefon
: 40403887

Mobil
: 40 40 38 87

Skriftstorleik

Normal skriftstorleik Større skriftstorleik Størst skriftstorleik

Søk i nettside

Portal for tilsette ved Granvin sjukeheim
Webmail for tilsette

:: I N T R A N E T T ::

checked.png


Aviksskjema


PÅLOGGING FOR TILSETTE

intranett

Gå til ekstern pålogging

Klikk her for intern pålogging
(når du er på kommunenettet)

PÅLOGGING Ressursstyring Web

Gå til ekstern pålogging

Klikk her for intern pålogging
(når du er på kommunenettet)

PPS

https://www.ppsnett.no/pps/prosedyrer/prosedyre?emne=67847

 

Levert av ACOS AS