Bilete frå Granvin

Vatnasetmannen
Vatnasetmannen

Har du ei sak til handsaming?

Skriv inn namnet ditt her og trykk på Søk.
Kva skjer i Granvin?
Kommunekart for Granvin

Søk

Snarvegar

  • Utskriftsvenleg versjon SkilleTegn
  • Søk SkilleTegn
  • Tips ein venn SkilleTegn
  • Kontakt oss SkilleTegn
  • Legg til favoritter

Kontrast

(KontrastToggle)

Andre

Turistinfo

Turist 4 Informasjon på norskWelcome to GranvinWillkommen zu Granvin
   

Natur- og miljøforvaltning

VILT OG FISKE
Landbrukskontoret forvalter saker innan fagfelta vilt og fiske med Granvin vilt- og innlandsfiskenemnd som politisk organ. Viltkartlegginga i Granvin vert avslutta i løpet av januar 2003. Granvinsvassdraget er verna vassdrag, Verneplan III mot kraftutbygging. Deler av Granvinsvassdraget fører anadrome laksefisk. Forskrift om fisketider vert vedteke kvart år.

--------------------------------------------------------------------------------

MOTORFERDSLE I UTMARK
Lov om motorisert ferdsel i utmark og vassdrag av 10. juni 1977 nr 82. Lova gjeld for alle motoriserte framkomstmidlar. Føremålet er å regulera motorferdsle i utmark og vassdrag med sikte på å verna om naturmiljøet og fremma trivnaden. I Granvin er det utarbeidd kommunale retningsliner. Det er høve til å søkja om dispensasjon frå forbodet om transport i utmark/vassdrag. For dei fleste slike søknadar er det rådmannen som har vedtaksmynde. Minner om nye reglar i høve til køyrefart, om bruk av snøscooter på offentleg veg, og om bruk av personleg verneutstyr under køyring med motorvogn.

--------------------------------------------------------------------------------

FRILUFTSLIV
Fjord, fjell og vakker natur kjenneteiknar Granvin som er rik på høvet til å driva ulike former for friluftsaktivitetar både sommar og vinter. Det finst Turkart for Granvin og Ulvik. Det er i målestokk 1:65 000 og tek utgangspunkt i Statens Kartverk sin kartserie M711. Turkartet kan de kjøpa hjå ulike reiselivsverksemder og på heradshuset. I Haugsåsen har me skianlegg med ljosløype og slalombakke med trekk. Det er gode tilhøve for parkering. På Eide har me offentleg badeplass. Bygdatunet i Granvin er av kulturhistorisk interesse både med tanke på bygningar og landskap.

--------------------------------------------------------------------------------

BIOLOGISK MANGFALD
Kartlegging av det biologiske mangfaldet i Granvin (naturtypekartlegging) vart gjennomført i løpet av åra 2001 og 2002. Mange spennande område er registrert. Her kan spesielt nemnast det store mangfaldet av kulturmarkstypar/kulturlandskap. Kartleggingsarbeidet har skapt interesse hjå grunneigarar. Hausten 2002 vart det arrangert kurs i Styving. Dette vart godt motteke. I alt 25 betalande deltakarar valde å bruka 5 timar av ein laurdag for å delta på dette kurset.

VERNEOMRÅDE I GRANVIN - Joberget naturreservat - Granvinsdeltaet - Verna vassdrag

Sist endra 29.01.2014
   

Kontaktinformasjon

Granvin herad
Hardangervegen 2581 Postboks 13
5733 Granvin
E-post : postmottak@granvin.kommune.no
Telefon
: 56 52 40 00

Mobil
: 40 40 38 70
Org.nr.
: 844162502
Kontonr.
: 65010567305
Kommunenr.
: 1234
Opningstid
: Man-tors 0900-1400

Skriftstorleik

Normal skriftstorleik Større skriftstorleik Størst skriftstorleik

Søk i nettside

Portal for tilsette ved Granvin sjukeheim
Webmail for tilsette

:: I N T R A N E T T ::

checked.png


Aviksskjema


PÅLOGGING FOR TILSETTE

intranett

Gå til ekstern pålogging

Klikk her for intern pålogging
(når du er på kommunenettet)

PÅLOGGING Ressursstyring Web

Gå til ekstern pålogging

Klikk her for intern pålogging
(når du er på kommunenettet)

PPS

https://www.ppsnett.no/pps/prosedyrer/prosedyre?emne=67847

 

Levert av ACOS AS