Bilete frå Granvin

Fotograf: Anne-Line Mæland
Vinterleik med farge i barnehagen 2015
Anne-Line Mæland

Har du ei sak til handsaming?

Skriv inn namnet ditt her og trykk på Søk.
Kva skjer i Granvin?
Kommune- og fylkestingsval 2019
Kommunekart for Granvin

Søk

Snarvegar

  • Utskriftsvenleg versjon SkilleTegn
  • Søk SkilleTegn
  • Tips ein venn SkilleTegn
  • Kontakt oss SkilleTegn
  • Legg til favoritter

Kontrast

(KontrastToggle)

Andre

Turistinfo

Turist 4 Informasjon på norskWelcome to GranvinWillkommen zu Granvin
   

Godkjent plan - Detaljreguleringsplan Kjerlandskrysset
I møte i Granvin heradsstyre 12.12.12 vart det gjort følgjande vedtak; I medhald av plan- og bygningslova § 12-12 godkjenner Granvin heradsstyre sak nr. 11/377 Detaljreguleringsplan for Kjerlandskrysset, føresegner og planomtale dagsett oktober 2012 og kart dagsett 27.11.12, med følgjande tilleggspunkt:

1. § 3.4: Avkjørsel /veg til rasteplass skal konstruerast slik at framtidig tilkomst til tilgrensande næringsareal (N1 i kommuneplanen) kan skje via denne.
2. § 3.5: Det må takast omsyn til dagens terrengform og rasteplassen må tilpassast tilgrensande areal.
3. § 3.6: Rasteplass-anlegget må konstruerast slik det ikkje hindrar framtidig bruk av det resterande trafikkarealet (T1 i kommuneplanen) til trafikk-, landbruks- eller næringsføremål.
4. Vedk. gardsutsal på rasteplass: Eit slikt utsal bør ta utgangspunkt i lokale matprodusentar og utsalsstader.
5. Bygging av eit evt. gardsutsal eller liknande bygg på rasteplassen skal opp til politisk handsaming som eiga sak.

Heradstyret sitt vedtak om reguleringsplan kan påklagast til Fylkesmannen jfr. § 12-12 og § 1-9 i plan- og bygningslova og kap. VI i forvaltningslova. Klagefristen er 3 veker frå denne kunngjeringa og skal sendast via Granvin herad. Ein viser og til vilkåra i §§ 15-2 og 15-3 i plan- og bygningslova som omhandlar krav om innløysing og erstatning for tap ved reguleringsplan. 

Plandokument - sjå les meir

FS-069/12 VEDTAK: Rådmannen sitt framlegg vart samrøystes vedteke: I medhald av plan- og bygningslova § 12 -10, vedtek Granvin formannskap å leggja detaljreguleringsplan for Kjerlandskrysset X rv13/fv 7, jf planomtale, kart og føresegner datert oktober 2012, ut til offentleg ettersyn. Frist for å kome med merknader til framlegget vert sett til 20.11.12.

Sjå les meir for saksdokument.

logovegvesen.gif

I samsvar med vedtak i Granvin formannskap i sak nr.  11/377, og i medhald av plan- og bygningslova § 12-10, vert detaljreguleringsplan for Kjerlandskrysset X rv13 / fv 7, jf planomtale, kart og føresegner datert 27.09.11 lagt ut til offentleg ettersyn i 6 uker i perioden 08.12.11 - 22.01.12.

 I tillegg står det i vedtaket at:
Granvin herad ber om at planområdet vert utvida til å omfatta kryssing mellom Fv7 og gamle jernbanetraséen.

Sjå framlegget, kart og litt meir om bakgrunnen for planen her (les meir)

   

Kontaktinformasjon

Granvin herad
Hardangervegen 2581 Postboks 13
5733 Granvin
E-post : postmottak@granvin.kommune.no
Telefon
: 56 52 40 00

Mobil
: 40 40 38 70
Org.nr.
: 844162502
Kontonr.
: 65010567305
Kommunenr.
: 1234
Opningstid
: Man-tors 0900-1400

Skriftstorleik

Normal skriftstorleik Større skriftstorleik Størst skriftstorleik

Søk i nettside

Portal for tilsette ved Granvin sjukeheim
Webmail for tilsette

:: I N T R A N E T T ::

checked.png


Aviksskjema


PÅLOGGING FOR TILSETTE

intranett

Gå til ekstern pålogging

Klikk her for intern pålogging
(når du er på kommunenettet)

PÅLOGGING Ressursstyring Web

Gå til ekstern pålogging

Klikk her for intern pålogging
(når du er på kommunenettet)

PPS

https://www.ppsnett.no/pps/prosedyrer/prosedyre?emne=67847

 

Levert av ACOS AS