Bilete frå Granvin

Jaunsen Kongstun
Jaunsen Kongstun

Har du ei sak til handsaming?

Skriv inn namnet ditt her og trykk på Søk.
Kva skjer i Granvin?
Kommunekart for Granvin

Søk

Snarvegar

  • Utskriftsvenleg versjon SkilleTegn
  • Søk SkilleTegn
  • Tips ein venn SkilleTegn
  • Kontakt oss SkilleTegn
  • Legg til favoritter

Kontrast

(KontrastToggle)

Andre

Turistinfo

Turist 4 Informasjon på norskWelcome to GranvinWillkommen zu Granvin
   

Melding om planvedtak - Detaljreguleringsplan for Lussand gnr 132, bnr 2, plan id 1234 2013002, Granvin herad

I møte i Granvin heradsstyre 10.06.15 vart det gjort følgjande vedtak;

I medhald av plan- og bygningslova § 12-12 godkjenner Granvin heradsstyre Detaljreguleringsplan for Lussand gnr 132, bnr 2, plan id 1234 2013002, plandokument dagsett 23.03.2015

Føremålet med planen er å leggje til rette for bygging av 4 fritidsbustader, noko som er i tråd med gjeldande kommuneplan. Innafor planområdet er det også tenkt eit småkraftverk, men dette vert avklara via ein separat søknadsprosess hjå NVE. Planen åpner også opp for bygging av 1 naust ved sidan av eksisterande naust på stranda.

Kommunestyret sitt vedtak om reguleringsplan kan påklagast til Fylkesmannen jfr. § 12-12 og § 1-9 i plan- og bygningslova og kap. VI i forvaltningslova. Klagefristen er 3 veker frå denne kunngjeringa og skal sendast via Granvin herad. Ein viser og til vilkåra i §§ 15-2 og 15-3 i plan- og bygningslova som omhandlar krav om innløysing og erstatning for tap ved reguleringsplan.

Eventuelle spørsmål kan rettast til teknisk etat – planavd., Granvin herad, Pb 13, 5733 Granvin eller postmottak@granvin.kommune.no

Publisert av Ebbe D. Meinild. Sist endra 15.06.2015

 I samsvar med vedtak i Granvin formannskap i sak nr. 055/14, og i medhald av plan- og bygningslova § 12-10, vert detaljreguleringsplan for Lussand gnr. 132, bnr 2, planID 1234 2013002, jf kart, føresegner og andre plandokument lagt ut til offentleg ettersyn i 6 uker i perioden 12.12.14 – 26.01.15.

Føremålet med planen er å er mellom anna å sikra avkøyrsler til området frå eksisterande veg (Hardangerfjordvegen, Fv 7), leggja til rette for 4 fritidsbustader, småkraftverk, naust, parkering til fritidsbustadene, vendehammar for drift av Fv 7 (tidlegare regulert i samband med ny tunnel bak Lussand) og jordbruksavkøyrsle.

Saksutgreiing, ROS-analyse, kart og føresegner er tilgjengeleg på tenestetorget og på Granvin herad si heimeside www.granvin.kommune.no under planar – planar under arbeid.

Merknader og innspel må sendast Granvin herad, Pb 13, 5733 Granvin eller postmottak@granvin.kommune.no innan 24.01.15. Eventuelle spørsmål kan rettast til teknisk etat – planavd.

   

Kontaktinformasjon

Granvin herad
Hardangervegen 2581 Postboks 13
5733 Granvin
E-post : postmottak@granvin.kommune.no
Telefon
: 56 52 40 00

Mobil
: 40 40 38 70
Org.nr.
: 844162502
Kontonr.
: 65010567305
Kommunenr.
: 1234
Opningstid
: Man-tors 0900-1400

Skriftstorleik

Normal skriftstorleik Større skriftstorleik Størst skriftstorleik

Søk i nettside

Portal for tilsette ved Granvin sjukeheim
Webmail for tilsette

:: I N T R A N E T T ::

checked.png


Aviksskjema


PÅLOGGING FOR TILSETTE

intranett

Gå til ekstern pålogging

Klikk her for intern pålogging
(når du er på kommunenettet)

PÅLOGGING Ressursstyring Web

Gå til ekstern pålogging

Klikk her for intern pålogging
(når du er på kommunenettet)

PPS

https://www.ppsnett.no/pps/prosedyrer/prosedyre?emne=67847

 

Levert av ACOS AS