Bilete frå Granvin

Fotograf: Olav Seim
Opp mot Seljenuten
Olav Seim

Har du ei sak til handsaming?

Skriv inn namnet ditt her og trykk på Søk.
Kva skjer i Granvin?
Kommunekart for Granvin

Søk

Snarvegar

  • Utskriftsvenleg versjon SkilleTegn
  • Søk SkilleTegn
  • Tips ein venn SkilleTegn
  • Kontakt oss SkilleTegn
  • Legg til favoritter

Kontrast

(KontrastToggle)

Andre

Turistinfo

Turist 4 Informasjon på norskWelcome to GranvinWillkommen zu Granvin
   

Reguleringsplan Rv 13 Øvre Granvin - Voss grense

Heradsvåpen - lite format - Klikk for stort bilete

 

Melding om godkjent plan

Heradsvåpen - lite format - Klikk for stort bilete

I møte i Granvin heradsstyre onsdag 8. juni 2011 vart det gjort følgjande vedtak;

HS-026/11 Vedtak:

Formannskapet si tilråding med tillegg av framlegg til punkt 4 vart samrøystes vedteke:

•1. I medhald av plan- og bygningslova § 12-14 godkjenner Granvin heradsstyre reguleringsplan for rv 13 Øvre Granvin - Voss grense med planomtale, kart, føresegner og ROS-analyse, datert 17.11.10.

•2. Punkt 6.6 i føresegnene, 5. avsnitt skal endrast til; " Dersom anleggsarbeidet for Rv 13 Øvre Granvin - Holven startar meir enn 6 mnd etter ferdigstilling av Rv 13 Øvre Granvin - Voss grense, skal arealet A_1 mellombels tilbakeførast til landbruksformål.

•3. Planen skal erstatte reguleringsplan for rv 13 Øvre Granvin - Voss grense vedtatt 11.12.02.

•4. Granvin heradsstyre ber Statens vegvesen arbeida vidare med å få etablert ei planfri kryssing for gang- og sykkeltrafikken på Svelgane, då ein ser på dette som eit viktig trafikksikringstiltak.

Den godkjente reguleringsendringa legg til rette for ein lang tunnel på ca 4 km frå Tunsberg i Øvre Granvin til Svelgane nær Voss grense, som erstatning for to kortare tunnelar med ei daglinje mellom. All vegbygging i dagen og tunellinnslaga i Øvre Granvin og ved Svelgane er i samsvar med reguleringsplanen frå 2002.

Planhefte med planomtalen, føresegner og plankart, ROS-analyse og saksutgreiinga finn de lenker til under.

Kommunestyret sitt vedtak om reguleringsplan kan påklagast til Fylkesmannen jfr. § 12-12 og § 1-9 i plan- og bygningslova og kap. VI i forvaltningslova. Klagefristen er 3 veker frå denne kunngjeringa og skal sendast via Granvin herad. Ein viser og til vilkåra i § 32 i Pbl (1985) om erstatning for tap, og § 42 (Pbl 1985) om krav om innløysing.

Sist endra 08.08.2013
   

Kontaktinformasjon

Granvin herad
Hardangervegen 2581 Postboks 13
5733 Granvin
E-post : postmottak@granvin.kommune.no
Telefon
: 56 52 40 00

Mobil
: 40 40 38 70
Org.nr.
: 844162502
Kontonr.
: 65010567305
Kommunenr.
: 1234
Opningstid
: Man-tors 0900-1400

Skriftstorleik

Normal skriftstorleik Større skriftstorleik Størst skriftstorleik

Søk i nettside

Portal for tilsette ved Granvin sjukeheim
Webmail for tilsette

:: I N T R A N E T T ::

checked.png


Aviksskjema


PÅLOGGING FOR TILSETTE

intranett

Gå til ekstern pålogging

Klikk her for intern pålogging
(når du er på kommunenettet)

PÅLOGGING Ressursstyring Web

Gå til ekstern pålogging

Klikk her for intern pålogging
(når du er på kommunenettet)

PPS

https://www.ppsnett.no/pps/prosedyrer/prosedyre?emne=67847

 

Levert av ACOS AS