Bilete frå Granvin

Fotograf: Leif Kåre Havås
Granvin
Leif Kåre Havås

Har du ei sak til handsaming?

Skriv inn namnet ditt her og trykk på Søk.
Kva skjer i Granvin?
Kommunekart for Granvin

Søk

Snarvegar

  • Utskriftsvenleg versjon SkilleTegn
  • Søk SkilleTegn
  • Tips ein venn SkilleTegn
  • Kontakt oss SkilleTegn
  • Legg til favoritter

Kontrast

(KontrastToggle)

Andre

Turistinfo

Turist 4 Informasjon på norskWelcome to GranvinWillkommen zu Granvin
   

Mindre endringar av reguleringsplan for Skielva Øvre 2017

 Formannskapet gjorde i sak 041/17 12.9.17 vedtak om mindre endring av detaljreguleringsplan for Skielva Øvre planID 2014001:

Sakspapir (PDF, 222 kB)

Føresegner (PDF, 804 kB)

Reguleringskart (PDF, 22 MB)

Publisert av Mari Mæland. Sist endra 21.11.2017

 I møte i Granvin heradsstyre 11.02.15 vart det gjort følgjande vedtak;

I medhald av plan- og bygningslova § 12-12 godkjenner Granvin heradsstyre detaljreguleringsplan Skielva Øvre PlanID 12342014001, plandokument dagsett 03.02.2015, med følgjande tillegg:

Føresegnene for «Detaljreguleringsplan for Skielva Øvre» pkt 5.1.3 skal fylgjande endrast:
Fyrste og tredje setning skal strykast.
Fyrste setning skal lyda:

Det skal vera 1 parkeringsplass pr bueining under 90 kvm og 2 parkeringsplassar pr bueining over 90 kvm.
Tredje setning skal lyda:
For garasje og bod skal maks vegghøgd vera 3 m.  

Heradsstyret sitt vedtak om reguleringsplan kan påklagast til Fylkesmannen jfr. § 12-12 og § 1-9 i plan- og bygningslova og kap. VI i forvaltningslova. Klagefristen er 3 veker frå denne kunngjeringa og skal sendast via Granvin herad. Ein viser og til vilkåra i §§ 15-2 og 15-3 i plan- og bygningslova som omhandlar krav om innløysing og erstatning for tap ved reguleringsplan.

I samsvar med vedtak i Granvin formannskap i sak nr. 061/14, og i medhald av plan- og bygningslova § 12-10, vert detaljreguleringsplan for Skielva Øvre, plan id 1234 2014001, jf kart, føresegner, planomtale m. ROS-analyse og andre plandokument, lagt ut til offentleg ettersyn i 6 uker i perioden 16.12.14 – 28.01.14.

Kommunevåpen

 Med heimel i plan og bygningslova § 12-8 og § 4-1 vert det meldt oppstart av detaljregulering med konsekvensutgreiing. Vedtak om oppstart vart gjort av Granvin heradsstyre 06.11.13 i samband med vedtak av sak om prioritering av bustadfelt. Merknader og innspel må sendast Granvin herad, Pb 13, 5733 Granvin eller postmottak@granvin.kommune.no innan 3. mars 2014.

   

Kontaktinformasjon

Granvin herad
Hardangervegen 2581 Postboks 13
5733 Granvin
E-post : postmottak@granvin.kommune.no
Telefon
: 56 52 40 00

Mobil
: 40 40 38 70
Org.nr.
: 844162502
Kontonr.
: 65010567305
Kommunenr.
: 1234
Opningstid
: Man-tors 0900-1400

Skriftstorleik

Normal skriftstorleik Større skriftstorleik Størst skriftstorleik

Søk i nettside

Portal for tilsette ved Granvin sjukeheim
Webmail for tilsette

:: I N T R A N E T T ::

checked.png


Aviksskjema


PÅLOGGING FOR TILSETTE

intranett

Gå til ekstern pålogging

Klikk her for intern pålogging
(når du er på kommunenettet)

PÅLOGGING Ressursstyring Web

Gå til ekstern pålogging

Klikk her for intern pålogging
(når du er på kommunenettet)

PPS

https://www.ppsnett.no/pps/prosedyrer/prosedyre?emne=67847

 

Levert av ACOS AS