Bilete frå Granvin

Fotograf: Kjartan Haugen
Utsikt mot Ingebjørgfjellet
Kjartan Haugen

Har du ei sak til handsaming?

Skriv inn namnet ditt her og trykk på Søk.
Kva skjer i Granvin?
Kommunekart for Granvin

Søk

Snarvegar

  • Utskriftsvenleg versjon SkilleTegn
  • Søk SkilleTegn
  • Tips ein venn SkilleTegn
  • Kontakt oss SkilleTegn
  • Legg til favoritter

Kontrast

(KontrastToggle)

Andre

Turistinfo

Turist 4 Informasjon på norskWelcome to GranvinWillkommen zu Granvin
   

Godkjent plan: detaljreguleringsplan for Småbåthamn Nedre Røynstrand, PlanID 12342012001

Kommunevåpen - Klikk for stort bileteKommunevåpen  Godkjent plan - Detaljreguleringsplan for Småbåthamn Nedre Røynstrand

I møte i Granvin heradsstyre 12.02.14 vart det gjort følgjande vedtak;

I medhald av plan- og bygningslova § 12-12 godkjenner Granvin heradsstyre Detaljreguleringsplan for Småbåthamn Nedre Røynstrand, PlanID 12342012001, plandokument dagsett 05.12.13, med følgjande tilleggspunkt: 

-          Før tiltaket kan setjast i gang skal Granvin herad utgreie tilhøve for tilkomst på kommunal veg og føreslå avbøtande tiltak som følgje av auke i trafikk.

-          Eventuelle gjesteplassar skal koordinerast med gjesteplassar i tilknyting til Stasjonsområdet i samråd med Granvin herad. 

 

Heradstyret sitt vedtak om reguleringsplan kan påklagast til Fylkesmannen jfr. § 12-12 og § 1-9 i plan- og bygningslova og kap. VI i forvaltningslova. Klagefristen er 3 veker frå denne kunngjeringa og skal sendast via Granvin herad. Ein viser og til vilkåra i §§ 15-2 og 15-3 i plan- og bygningslova som omhandlar krav om innløysing og erstatning for tap ved reguleringsplan.

Plankart, føresegner, planomtale og ROS-analyse ligg tilgjengeleg på Granvin herad si heimeside www.granvin.kommune.no under planar – planar under arbeid. 

 

Publisert av Ebbe D. Meinild. Sist endra 13.02.2014

Detaljreguleringsplanen har no vore på offentleg ettersyn. På bakgrunn av innkomne merknader har no tiltakshavar og planleggjar utarbeid eit revidert framlegg, 05.12.13. Dette er no oversendt heradet med førespurnad om vidare handsaming.

Me sender no ut varsel til grunneigarar, naboar og regionale instansar om to endringar av planområdet. Me ber om å få merknader knytt til endringane innan 13.01.2014. Innkomne merknader vil då inngå i grunnlaget for den vidare handsaming av saka.

 I samsvar med vedtak i Granvin formannskap i sak nr. 034/13, og i medhald av plan- og bygningslova § 12-10, vert detaljreguleringsplan for småbåthamn Nedre Røynstrand (planID 2012001), jf kart, føresegner, planomtale og ROS-analyse og andre plandokument, datert 21.05.13 lagt ut til offentleg ettersyn med følgjande tilleggspunkt:

·         Granvin herad ønskjer eit rekkefølgjekrav der utbygginga av båthamna skjer stegvis. Særleg viktig er det å tilpassa tal båtplassar til tal parkeringsplassar.

·         Granvin herad ønskjer ein meir utfyllande drøfting/analyse i planomtalen av konsekvensen ein trafikkauke/auke i parkeringsbehov vil få for Hamrevegen til båthamna.

 

Frist for merknader vert sett til 14.08.13.

Sjå "les meir" for vedlagte plandokument

Føremålet med drøftinga var å rettleie planprosessen vidare. Det er klart at ikkje alle aspekt i saka vert drøfta her. Difor er det heller ikkje noko vedtak som er referert, men heller ein oppsummering av drøftinga mellom politikarane på FS-møtet 19.03.13. Sjå meir om dette i vedlagte notat som var utgangspunkt for drøftinga. 

Dato: 22. august 2012

VARSEL OM OPPSTART AV PRIVAT DETALJREGULERING, 2. GONGS VARSEL, FOR GNR. 121, BNR. 3 M. FL. SMÅBÅTHAMN, NEDRE RØYNSTRAND I GRANVIN. Forslagsstillar er Granvin Båtlag, 5736 Granvin.

Sjå les meir for fleire opplysningar og for nedlasting av dokument

I samsvar med vedtak i Granvin formannskap i sak 59/10, og i medhald av plan- og bygningslova §§ 12-3 og 12-8, vert det sett i gang arbeid med detaljreguleringsplan for båthamn på nedre Røynstrand gnr 121 bnr 1, 2 og 3 i Granvin herad.

   

Kontaktinformasjon

Granvin herad
Hardangervegen 2581 Postboks 13
5733 Granvin
E-post : postmottak@granvin.kommune.no
Telefon
: 56 52 40 00

Mobil
: 40 40 38 70
Org.nr.
: 844162502
Kontonr.
: 65010567305
Kommunenr.
: 1234
Opningstid
: Man-tors 0900-1400

Skriftstorleik

Normal skriftstorleik Større skriftstorleik Størst skriftstorleik

Søk i nettside

Portal for tilsette ved Granvin sjukeheim
Webmail for tilsette

:: I N T R A N E T T ::

checked.png


Aviksskjema


PÅLOGGING FOR TILSETTE

intranett

Gå til ekstern pålogging

Klikk her for intern pålogging
(når du er på kommunenettet)

PÅLOGGING Ressursstyring Web

Gå til ekstern pålogging

Klikk her for intern pålogging
(når du er på kommunenettet)

PPS

https://www.ppsnett.no/pps/prosedyrer/prosedyre?emne=67847

 

Levert av ACOS AS