Bilete frå Granvin

Iskald kunst i barnehagen
Iskald kunst i barnehagen

Har du ei sak til handsaming?

Skriv inn namnet ditt her og trykk på Søk.
Kommunekart for Granvin

Søk

Snarvegar

  • Utskriftsvenleg versjon SkilleTegn
  • Søk SkilleTegn
  • Tips ein venn SkilleTegn
  • Kontakt oss SkilleTegn
  • Legg til favoritter

Kontrast

(KontrastToggle)

Andre

Turistinfo

Turist 4 Informasjon på norskWelcome to GranvinWillkommen zu Granvin
   

Førebels fellesnemnd for nye Voss kommune

 Granvin herad har vedteke å slå seg saman med Voss kommune frå 1.1.2020. I den anledning er det etablert ei mellombels fellesnemnd som skal starte arbeidet med samanslåing av kommunane. Førebuande fellesnemnd si funksjonstid er fram til fellesnemnd etter Inndelingslova § 26 blir sett ned.

 I heradsstyremøte 17.2.17 sak 007/17 vart det gjort slikt vedtak: 

1.     Granvin herad vedtek å etablera ei førebuande fellesnemnd som skal starte arbeidet med samanslåing av kommunane Granvin og Voss. Førebuande fellesnemnd si funksjonstid er fram til fellesnemnd etter Inndelingslova § 26 blir sett ned.

2.     Førebuande fellesnemnd får fylgjande mandat.

1.     Mellombels fellesnemnd si oppgåve er å førebu, samordne og gjennomføre arbeidet med å etablere og byggje «nye» Voss kommune. Dette inneber:

i.       Vere prosjekteigar for samanslåingsprosjektet. Vedta prosjektplan, prosjektorganisasjon, framdriftsplan og prosjektbudsjett.

ii.     Førebu tilsetting av prosjektleiar/prosjektmedarbeidar.

iii.    Førebu arbeid med økonomiplan, arealplanlegging og budsjett for det første driftsåret etter kommunesamanslåinga.

2.     Nemnda har ansvar for å utarbeide visjon, verdiar og symbol. Fellesnemnda skal etterspørje og fylgje opp juridiske og prinsipielle tilhøve knytt til samanslåingsprosessen, og etterspørja og kontrollera at avtalar og reglar i høve tilsette sin rett til medverknad blir ivaretekne. 

3.     Utarbeida plan for informasjon og involvering, og oppfylging av denne.

4.     Utarbeide plan for kulturbygging.

5.     Dersom einskilde saker som vedkjem samanslåingsprosessen er av ein slik art at dei må handsamast i eit eller begge kommunestyra/heradsstyra har fellesnemnda innstillingsrett til begge.

6.     Fellesnemnda kan gje politiske arbeidsutval og administrasjonen fullmakter til å gjere vedtak i einskildsaker eller i saker av ikkje prinsipiell karakter.

7.     Fellesnmenda må fastsetja møtegodtgjersle, og reglement for nemnda sitt arbeid.

8.     Rådmennene/prosjektleiar har møte og talerett i fellesnemnda.

9.     Til grunn for fellesnemndas arbeid ligg Intensjonsavtalen mellom Granvin og Voss fra 2016.

3.     Førebuande fellesnemnd blir samansett slik:
1. Ingebjørg Winjum, V
2. Hans Jakob Mæland, H
3. Annlaug Haugse Såkvitne, SP

Nummererte vara for Ingebjørg Winjum, V og Hans Jakob Mæland, H:
1. Lars Brekke, AP
2. Marianne Espeland, SV
3. Atle Seim, V

Nummererte vara for Annlaug Haugse Såkvitne, SP:
1. Knut Endre Folkedal, SP
2. Martin Hamre, SP
3. Erling Bruvik, SP

Granvin heradsstyre tilrår å imøtekoma ynskje frå organisasjonane om 2 tillitsvalde frå kvar av kommunane i partsamansett utval.
Innspel til Fellesnemnda: Heile fellesnemnda sit i partsamansett utval, og at hovudverneombodet også er representert i utvalet.
2 hovudtillitsvalde får obervatørroller Fellesnemnda

Publisert av Mari Mæland. Sist endra 15.03.2017
   

Kontaktinformasjon

Granvin herad
Hardangervegen 2581 Postboks 13
5733 Granvin
E-post : postmottak@granvin.kommune.no
Telefon
: 56 52 40 00

Mobil
: 40 40 38 70
Org.nr.
: 844162502
Kontonr.
: 65010567305
Kommunenr.
: 1234
Opningstid
: Man-tors 0900-1400

Skriftstorleik

Normal skriftstorleik Større skriftstorleik Størst skriftstorleik

Søk i nettside

Nye Voss
Portal for tilsette ved Granvin sjukeheim

:: I N T R A N E T T ::

checked.png


Aviksskjema


PÅLOGGING FOR TILSETTE

intranett

Gå til ekstern pålogging

Klikk her for intern pålogging
(når du er på kommunenettet)

PÅLOGGING Ressursstyring Web

Gå til ekstern pålogging

Klikk her for intern pålogging
(når du er på kommunenettet)

PPS

https://www.ppsnett.no/pps/prosedyrer/prosedyre?emne=67847

Levert av ACOS AS